To the Top

Diabetes efter kön, region och år (4-årsmedelvärden). Andel (procent).

Choose variables

Mark your selections and choose between table on screen and file format. Marking tips
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.00 Riket , 01 Stockholms län , 03 Uppsala län ,

Selected 0 of total 312

Optional variable

Selected 0 of total 1

Optional variable
Mandatory

Selected 0 of total 4

Selected 0 of total 3

Optional variable
Mandatory
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2004-2007 , 2005-2008 , 2006-2009 ,

Selected 1 of total 14

Number of selected data cells are:
(maximum number allowed is 150,000)

Presentation on screen is limited to 1,000 rows and 30 columns

Number of selected cells exceeds the maximum allowed 150,000
Redovisningen bygger på frågor i Nationella folkhälsoenkäten: Har du diabetes? Nationella folkhälsoenkäten är en urvalsundersökning bland befolkningen 16-84 år. Värden presenteras som icke åldersstandardiserade. Till och med 2016 genomfördes HLV varje år. Från och med 2018 genomförs HLV vartannat år men med dubbelt urval jämfört med perioden till och med 2016. För att få tillräckligt stort dataunderlag för region så redovisas flerårsmedelvärden. Flerårsmedelvärdenas period omfattar fyra år och baseras på undersökningar inom perioden. För flerårsmedelvärdet 2018-2021 respektive 2019-2022 redovisas inte statistik för Gotland. Detta eftersom Gotland i extraomgång 2021 av HLV-undersökningen inte deltog med tilläggsurval såsom regionen brukar i reguljära HLV-undersökningar för att öka dataunderlaget.