To the Top

BMI för barn efter viktklass, ålder och region. Andel (procent).

Choose variables

Mark your selections and choose between table on screen and file format. Marking tips
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.00 Riket , 01 Stockholms län , 03 Uppsala län ,

Selected 0 of total 312

Optional variable
Mandatory
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.IOTF Övervikt och fetma BMI 25,0 eller högre , IOTF Fetma BMI 30,0 eller högre , IOTF Övervikt BMI 25,0 - 29,9 ,

Selected 0 of total 15

Selected 0 of total 5

Optional variable
Mandatory

Selected 1 of total 2

Number of selected data cells are:
(maximum number allowed is 150,000)

Presentation on screen is limited to 1,000 rows and 30 columns

Number of selected cells exceeds the maximum allowed 150,000
Definition: BMI: Kroppsmasseindex vanligtvis kallat Body Mass Index (BMI) är en kvot som beräknas genom att kroppsvikten (kg) delas med kroppslängden i kvadrat (m2). På internationell nivå är det framförallt två viktklassifikationsmetoder som används för barn och ungdomar. Dessa är Världshälsoorganisationens (WHOs) klassifikation samt International Obesity Task Force (IOTF) från 2000 (uppdatering 2012). Beroende på vilken metod som används för klassificering av viktstatus så varierar förekomsten.
Inom Barnhälsovården och Elevhälsan i Sverige används i huvudsak IOTF.
Här hittar du en förklaring till olika tillväxtkurvor: https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/a/att-mata-overvikt-och-fetma-bland-barn/
WHO Child Obesity Surveillance Initiative (COSI) är en kartläggning av viktstatus bland barn 6–9 år (dvs. förskoleklass och årskurs 1–3) i Europa. Data har samlats in vart tredje år sedan 2007/2008. Folkhälsomyndigheten har ansvarat för den svenska datainsamlingen vid de två senaste kartläggningarna åren 2015/2016 och 2018/2019.
Det är viktigt att notera att metoden för datainsamlingen var inte densamma för de två perioderna. Även om en del analyser visar att detta inte ledde till signifikanta statistiska skillnader när ålder och kön undersöktes. Man bör dock vara försiktig om resultaten jämförs.
COSI 2018/19: Samtliga regioner och kommuner tillfrågades om att delta, och 17 av 21 regioner tackade ja.
Fem region deltog inte i kartläggningen: Gotlands län; Blekinge län; Hallands län; Värmlands län; Örebro län.
Västernorrlands län och Jämtlands län deltog i COSI 2018/2019 men saknar data för 8-åringar.
Västernorrlands län och Västerbottens län deltog i COSI 2018/2019 men saknar data för 9-åringar.
Totalt ingick 61 763 barn i analysen, varav 30 060 flickor och 31 703 pojkar. Här kan du hitta en sammanfattning av resultaten:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/4b83de69772549f7ac477979bebd55af/20100-overvikt-fetma-6-9-aringar.pdf
COSI 2021/22: Samtliga regioner och kommuner tillfrågades om att delta i kartläggningen och 165 kommuner från 21 län
valde att tacka ja. Efter genomförd datainsamling hade sammantaget 161 kommuner lämnat data, för ett totalt urval av 107 761 individer.
Efter att ha rensat data genom att ta bort extrema värden, barn med saknad information som kön, längd och vikt ingick 106 345 barn i
analysen, varav 51 450(48,4 procent) flickor och 54 895 (51,6procent) pojkar. Vissa viktstatuskategorier kanske inte summerar till 100 %
eftersom små grupper togs bort, för att minska risken för att deltagare kan identifieras.
Län som inte deltar i undersökningen markeras med en punkt (.).
Där underlaget för vissa subgrupper är för litet markeras cellen med två punkter (..).