Till toppen

MPR-vaccination, barn efter region och år. Andel (procent).

Välj variabler

Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Tips och råd
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.00 Riket , 01 Stockholms län , 03 Uppsala län ,

Valda 0 Totalt 312

Valbar variabel
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 1

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Obs:

Statistikredovisning för 2021 och framåt har nationella vaccinationsregistret (NVR) som datakälla. Den nya statistiken är inte jämförbar med den tidigare som samlats in på annat sätt. Detta beror framför allt på viss underrapportering lokalt till NVR, framför allt av tekniska orsaker, men även på att vaccinationer som barn fått i andra länder inte finns registrerade i NVR. Därför blir vaccinationstäckningen enligt NVR något lägre än den faktiska.
ALLMÄNT
Åldern avser ålder den 31 december det året statistik gäller. Statistikåret 2021 var 2-åringar födda år 2019 och 12-åringar år 2009.
Andelen vaccinerade enligt det nationella vaccinationsregistret beräknas med antal folkbokförda barn födda ett visst år med vaccinationer registrerade i NVR i täljaren och totalt antal folkbokförda barn födda ett visst år (befolkningsstatistik den 31 dec. enligt SCB) i nämnaren. Enligt lag (2012:453) om register över nationella vaccinationsprogram m.m. ska alla vaccinationer givna inom nationella vaccinationsprogram registreras i NVR. Statistik uppdateras årligen. DEFINITIONER
Vaccinationstäckning redovisas för barn i följande åldrar och vaccinationer:
1-åringar
Rotavirus: Andelen barn vaccinerade mot rotavirus med 2 doser.
2-åringar
DTP-polio-Hib-HepB, minst 2 doser: Andelen barn vaccinerade mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio, Haemophilus influenzae typ b och hepatit B med minst 2 doser.
Pneumokocker, minst 2 doser: Andelen barn vaccinerade mot pneumokocksjukdom med minst 2 doser. Kommentar: Vid 2-års ålder bör barn ha fått 3 doser av vaccin mot dessa sjukdomar. På grund av underrapportering är 3-dostäckning enligt NVR fortfarande orimligt låg i några län. Därför används andel vaccinerade med minst 2 doser för uppskattning av andelen enligt åldern fullvaccinerade barn. Enligt tidigare statistik från barnhälsovården har andelen vaccinerade med minst 2 doser i genomsnitt varit 0,6 procentenheter högre an andelen vaccinerade med 3 doser. MPR, dos 1: Andelen barn vaccinerade mot mässling, påssjuka och röda hund (MPR) med minst en dos. 6-åringar
DTP-polio, dos 4: Andelen barn vaccinerade mot difteri, stelkramp, kikhosta och polio (DTP-polio) i 4-6 års ålder. Vaccination given i den åldern antas vara dos 4 enligt schemat för barnvaccinationsprogrammet.
9-åringar
MPR, dos 2: Andelen barn vaccinerade med minst en dos vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund. MPR-vaccin givet från 5 års ålder antas vara dos 2 enligt schemat för barnvaccinationsprogrammet.
12-åringar
HPV, 2 doser: Andelen barn vaccinerade med 2 doser HPV-vaccin. Redovisas per kön.
16-åringar
dTp, dos 5: Andelen ungdomar vaccinerade mot difteri, stelkramp och kikhosta (dTp) i 14-16 års ålder. Vaccination given i den åldern antas vara dos 5 enligt schemat för barnvaccinationsprogrammet.
FELKÄLLOR
Det förekommer underrapportering av vaccinationer inom barnvaccinationsprogrammet, vilket betyder att alla vaccinationer som utförs, inte rapporteras till NVR. Relativt låga täckningsgrader i vissa kommuner och län beror oftast på detta. Underrapporteringen förklaras framför allt av tekniska faktorer, t ex:
•Förekomst av manuell rapportering (parallellt med journalföring)
•Glapp vid byte av journalsystem
•Lokala problem i överföring av uppgifter från journalsystem till NVR
•Brister i rutiner
Endast vaccinationer givna i Sverige ska registreras i NVR. Därmed syns inte de vaccinationer som barn fått i andra länder i statistiken, något som finns med i den statistik från barnavårdscentraler som samlades in tidigare. I NVR-statistiken finns dessutom endast vaccinationer givna till barn med personnummer eller samordningsnummer med. Barn som är vaccinerade under tiden de inte haft personnummer och som senare får ett personnummer blir ofullständigt vaccinerade eller ovaccinerade i NVR-statistiken.
--------------------------------------------------------------------