Till toppen

Psykiskt välbefinnande efter kön, region och år (4-årsmedelvärden). Andel (procent).

Välj variabler

Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Tips och råd
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.00 Riket , 01 Stockholms län , 03 Uppsala län ,

Valda 0 Totalt 312

Valbar variabel

Valda 0 Totalt 1

Valbar variabel
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 4

Valda 0 Totalt 3

Valbar variabel
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 3

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Redovisningen bygger på frågor i Nationella folkhälsoenkäten:
(Mycket) Gott psykiskt välbefinnande bygger på instrumentet Short Warwick Edinbourgh Mental Well-being Scale (SWEMWBS): Din situation de senaste 2 veckorna: Jag har haft en positiv syn på framtiden, Jag har känt att jag har varit till nytta, Jag har känt mig lugn, Jag har hanterat problem på ett bra sätt, Jag har tänkt på ett klart sätt, Jag har känt mig nära andra människor, Jag har själv kunnat bestämma mig om saker och ting.
Nationella folkhälsoenkäten är en urvalsundersökning bland befolkningen 16 år och äldre, för 2020 och tidigare omfattas 16-84 år. Värden presenteras som icke åldersstandardiserade. Till och med 2016 genomfördes HLV varje år. Från och med 2018 genomförs HLV vartannat år men med dubbelt urval jämfört med perioden till och med 2016. För att få tillräckligt stort dataunderlag för region så redovisas flerårsmedelvärden. Flerårsmedelvärdenas period omfattar fyra år och baseras på undersökningar inom perioden. För flerårsmedelvärdet 2018-2021 respektive 2019-2022 redovisas inte statistik för Gotland. Detta eftersom Gotland i extraomgång 2021 av HLV-undersökningen inte deltog med tilläggsurval såsom regionen brukar i reguljära HLV-undersökningar för att öka dataunderlaget.