Till toppen

Psykisk hälsa (självrapporterat) efter region, kön och år. Andel (procent).

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Tips och råd
Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.00 Riket , 01 Stockholms län , 03 Uppsala län ,

Valda 0 Totalt 22

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Gott psykiskt välbefinnande , Allvarlig psykisk påfrestning** , Nedsatt psykiskt välbefinnande ,

Valda 0 Totalt 17

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 4

Valda 0 Totalt 3

Valbar variabel
Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2004-2007 , 2005-2008 , 2006-2009 ,

Valda 1 Totalt 14

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Obs:

Statistik märkt med ** ingår i Sveriges officiella statistik från och med 2022 (flerårsmedelvärdet 2019-2022). Statistik för äldre flerårsmedelvärden har framställts enligt liknande kvalitetskrav men har inte kvalitetsdeklarerats. Samma gäller övrig statistik och arbete pågår med att kvalitetsdeklarera återstående variabler. Läs mer om det i kvalitetsdeklarationen. 'Kvalitetsdeklaration'
Redovisningen bygger på frågor i Nationella folkhälsoenkäten: Har du något/några av följande besvär eller symtom? Huvudvärk eller migrän? Ängslan, oro eller ångest? Trötthet? Sömnsvårigheter? Har du någon gång under de senaste 12 månaderna kommit i den situationen att du allvarligt övervägt att ta ditt liv*? Har du någon gång under de senaste 12 månaderna försökt ta ditt liv?* Känner du dig för närvarande stressad? Har du någon gång fått diagnosen depression av läkare? Upplever du besvär av ensamhet och isolering?
(Mycket) Gott psykiskt välbefinnande bygger på instrumentet Short Warwick Edinbourgh Mental Well-being Scale (SWEMWBS): Din upplevda situation de senaste 2 veckorna: Jag har haft en positiv syn på framtiden, Jag har känt att jag har varit till nytta, Jag har känt mig lugn, Jag har hanterat problem på ett bra sätt, Jag har tänkt på ett klart sätt, Jag har känt mig nära andra människor, Jag har själv kunnat bestämma mig om saker och ting
Psykisk påfrestning bygger på instrument Kessler 6: Under den senaste månaden, hur ofta har du känt dig ...orolig? ...utan hopp? ...rastlös? ...så pass nedstämd att inget kunnat muntra upp dig? ...som att allt varit ansträngande? ...värdelös?
Måttet Nedsatt psykiskt välbefinnande handlar om GHQ5. Efter 2018 uppdateras inte måttet då frågorna inte längre ställs i enkäten.
*Frågan har förändrats över tid.
Nationella folkhälsoenkäten är en urvalsundersökning bland befolkningen 16 år och äldre, för 2020 och tidigare omfattas 16-84 år. Värden presenteras som icke åldersstandardiserade. Till och med 2016 genomfördes HLV varje år. Från och med 2018 genomförs HLV vartannat år men med dubbelt urval jämfört med perioden till och med 2016. För att få tillräckligt stort dataunderlag för region så redovisas flerårsmedelvärden. Flerårsmedelvärdenas period omfattar fyra år och baseras på undersökningar inom perioden. För flerårsmedelvärdet 2018-2021 redovisas inte statistik för Gotland. Detta eftersom Gotland i extraomgång 2021 av HLV-undersökningen inte deltog med tilläggsurval såsom regionen brukar i reguljära HLV-undersökningar för att öka dataunderlaget.