Till toppen

Barnvaccinationer efter vaccin, region och år 2021-. Andel (procent).

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Tips och råd
Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.00 Riket , 01 Stockholms län , 03 Uppsala län ,

Valda 0 Totalt 312

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Rotavirus, minst 1 dos (1-åringar) , Rotavirus, 2 doser (1-åringar) , DTP-polio-Hib-HepB, minst 1 dos (2-åringar) ,

Valda 0 Totalt 14

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 1

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 2

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Obs:

Statistiken ingår i Sveriges officiella statistik från och med statistikåret 2022. Statistik för tidigare år (2021) har framställts enligt liknande kvalitetskrav men har inte kvalitetsdeklarerats. Läs mer om det i kvalitetsdeklarationen.'Kvalitetsdeklaration'
Statistiken för 2021 och framåt har nationella vaccinationsregistret (NVR) som datakälla. Denna statistik är inte jämförbar med tidigare statistik (statistikåren 2002-2020) eftersom insamlingsförfarandet och statistikunderlaget skiljer sig åt.
ALLMÄNT
Åldern avser ålder den 31 december det året statistik gäller.
Andelen vaccinerade enligt det nationella vaccinationsregistret beräknas med antal folkbokförda barn födda ett visst år med vaccinationer registrerade i NVR i täljaren och totalt antal folkbokförda barn födda ett visst år (befolkningsstatistik den 31 dec. enligt SCB) i nämnaren. Enligt lag (2012:453) om register över nationella vaccinationsprogram m.m. ska alla vaccinationer givna inom nationella vaccinationsprogram registreras i NVR. Statistik uppdateras årligen. DEFINITIONER
Vaccinationstäckning redovisas för barn i följande åldrar och vaccinationer:
1-åringar
Rotavirus, minst 1 dos - andelen barn vaccinerade mot rotavirus med minst 1 dos.
Rotavirus, 2 doser - andelen barn vaccinerade mot rotavirus med 2 doser.
2-åringar
DTP-polio-Hib-HepB, minst 1 dos - andelen barn vaccinerade mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio, Haemophilus influenzae typ b och hepatit B med minst 1 dos.
DTP-polio-Hib-HepB, 3 doser - andelen barn vaccinerade mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio, Haemophilus influenzae typ b och hepatit B med 3 doser. Barn som har en registrerad dos given från och med ålder för dos 3 enligt schemat antas vara vaccinerat med 3 doser.
Pneumokocker, minst 1 dos - andelen barn vaccinerade mot pneumokocksjukdom med minst 1 dos.
Pneumokocker, 3 doser - andelen barn vaccinerade mot pneumokocksjukdom med 3 doser. Barn som har en registrerad dos given från och med ålder för dos 3 enligt schemat antas vara vaccinerat med 3 doser.
MPR, dos 1 - andelen barn vaccinerade mot mässling, påssjuka och röda hund (MPR). En dos given från 12 månaders ålder räknas som dos 1.
6-åringar
DTP-polio, dos 4 - andelen barn vaccinerade mot difteri, stelkramp, kikhosta och polio (DTP-polio) från och med 4 års ålder. Vaccination given från 4 års ålder antas vara dos 4 enligt schemat för barnvaccinationsprogrammet.
9-åringar
MPR, dos 2 - andelen barn vaccinerade mot mässling, påssjuka och röda hund. Vaccination från och med 5 års ålder antas vara dos 2 enligt schemat för barnvaccinationsprogrammet.
12-åringar
HPV, minst 1 dos - andelen barn vaccinerade mot HPV med minst 1 dos. Redovisas per kön.
HPV, 2 doser - andelen barn vaccinerade mot HPV med 2 doser. Redovisas per kön.
16-åringar
DTP, dos 5 - andelen ungdomar vaccinerade mot difteri, stelkramp och kikhosta (DTP). Vaccination given från 14 års ålder antas vara dos 5 enligt schemat för barnvaccinationsprogrammet.
FELKÄLLOR
Det förekommer underrapportering av vaccinationer inom barnvaccinationsprogrammet, vilket betyder att alla vaccinationer som utförs i Sverige, inte rapporteras till NVR. Relativt låga täckningsgrader i vissa kommuner och regioner beror oftast på detta.
Underrapporteringen förklaras framför allt av tekniska faktorer, t ex:
- Förekomst av manuell rapportering (parallellt med journalföring)
- Glapp vid byte av journalsystem
- Lokala problem i överföring av uppgifter från journalsystem till NVR
- Brister i rutiner
Endast vaccinationer givna i Sverige ska registreras i NVR. Därmed syns inte de vaccinationer som barn har fått i andra länder i statistiken. I NVR-statistiken finns dessutom endast vaccinationer givna till barn med personnummer med. MODELLANTAGANDE
För vissa vaccinationer görs antaganden vid beräkning av vaccinationstäckningen. Antagandena utgår ifrån åldrar och tidpunkter i schemat för barnvaccinationsprogrammet samt att de flesta barn vaccineras enligt schemat eller nära tidpunkterna i schemat. Detta innebär exempelvis att barn som har en registrerad dos av DTP-polio-Hib-HepB-vaccin eller pneumokockvaccin given i ålder för dos 3 enligt schemat antas vara vaccinerat med 3 doser även om doser motsvarande dos 1 och/eller 2 enligt schemat saknas i registret.
-------------------------------------------------------------------