Till toppen

Förvärvsarbetande efter ålder, kön, region och år. Antal, andel (procent).

Välj variabler

Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Tips och råd
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.00 Riket , 01 Stockholms län , 03 Uppsala län ,

Valda 0 Totalt 312

Valbar variabel
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 6

Valda 0 Totalt 3

Valbar variabel
Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1993 , 1994 , 1995 ,

Valda 1 Totalt 30

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Befolkningens arbetsmarknadsstatus, BAS, ersätter Registerbaserad
arbetsmarknadsstatistik, RAMS från och med 2020. BAS skiljer sig
något från RAMS vilket innebär ett tidsseriebrott för data som beskriver
förvärvsarbetande/sysselsatta och jämförelser över tid bör därför tolkas
med försiktighet. BAS omfattar fler individer än vad RAMS gjorde.
Skillnaden var 2020 cirka 50 000 individer.
Tidsseriebrott år 2019: Statistik avseende referensår 2019 kommer att
huvudsakligen vara baserad på arbetsgivardeklaration på individnivå (AGI)
som Skatteverket samlar in. AGI ersätter de tidigare kontrolluppgifterna (KU).
Jämförelse av statistik för 2019 mot tidigare år bör därför göras med försiktighet.
Sysselsättningen bestäms från de kontrolluppgifter som arbetsgivarna
varje år lämnar till skattemyndigheterna men också genom information
om företagarinkomster från taxeringsregistret. Förvärvsarbetande är alla
personer, 16 år och äldre, som hade avlönat arbete minst en timme per
vecka under november månad det aktuella året. Tillfälligt frånvarande
ingår också om de haft en kontrolluppgift med lön under året. Statistiken
avser nattbefolkning, dvs. alla förvärvsarbetande personer som bor i
kommunen oavsett i vilken kommun man arbetar. Från och med 2004
använder SCB en ny källa för att identifiera företagare och en mindre
justering av metoden för att avgränsa förvärvsarbetande.