Till toppen

Ohälsotal (ohälsodagar per person och år) efter ålder, kön, region och år. Antal.

Välj variabler

Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Tips och råd
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.00 Riket , 01 Stockholms län , 03 Uppsala län ,

Valda 0 Totalt 312

Valbar variabel

Valda 0 Totalt 6

Valbar variabel

Valda 0 Totalt 3

Valbar variabel
Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2000 , 2001 , 2002 ,

Valda 1 Totalt 23

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Ohälsotalet beräknas under en 12-månadersperiod och är en summering
av 12 månaders värden. Antal utbetalda dagar med sjukpenning,
arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning, sjukersättning och
aktivitetsersättning per försäkrad från socialförsäkringen (före år 2003
förtidspension och sjukbidrag). Alla dagar är omräknade till heldagar, t.ex.
två dagar med halv ersättning blir en dag. Ohälsotalet innehåller inte
dagar med sjuklön från arbetsgivare. Observera att uppgifter för år 2002
och senare inte kan jämföras med tidigare uppgifter på grund av förändrat
beräkningssätt. Extra information: SCB gör också beräkningar av
ohälsotal. Försäkringskassans redovisning av ohälsotal skiljer sig från
SCB:s redovisning vilket gör att de inte är jämförbara. Aktualiteten skiljer
sig åt (ett respektive fem kvartal) liksom populationsavgränsningen
(anslutna till F-kassan respektive folkbokförda). Vidare är åldersindelningen
en annan (20-64 år) jämfört med Försäkringskassans indelning (16-64 år).
För övrigt är definition och beräkning densamma.